Accueil - Home  
Organe de presse  
         
 
IndexNews
 
    HOME
Change language
Français
English
Italiano Neederland Russe
 
Droit Fondamental
... partners, photos, videos FR - EN - NE - IT
Dossiers - Cartelle
Qui sommes ?
Communiqué de presse
????? ??????????? ?????????? ?????? ???????? II ?? ?????? ??????????? Zarmaev
Фотографии: журналист Елена Маглеванная - "Самоуничтожение" Зубайр Zubayraev (отрезана голова) - король бельгийцев. Второй ряд: Стефан Де Клерк, министр юстиции и Ханс Meurisse, генеральный директор бельгийской тюрьмы, образ права соблюдались, с просьбой misnistry юстиции.

Yelena Maglevannaya doet een beroep op Koning Albert II om Arbi Zarmaev te helpen

Traduction: Eheu

Yelena Maglevannaya is politiek vluchteling in Finland als gevolg van haar strijd tegen de vervolging door Rusland van Tsjetsjenen en ze hoopt dat de Belgische Koning nu bereid te vinden om commandant Zarmaev van koninklijke bescherming te voorzien.

RUSLAND: Yelena Malevannaya is een russische journaliste die in 2009 veroordeeld werd wegens de ‘morele schade’ die zei een Russische gevangenis zou hebben toegebracht door een artikel dat zij over een Tsjetsjeense gevangene had geschreven. Volgens de Russische autoriteiten zou de gedetineerde namelijk niet gemarteld zijn, maar ‘zichzelf verminkt hebben’ (zie de foto).

De EU laat het toe dat Tsjetsjeense vluchtelingen worden uitgeleverd aan de genocideplegers die 35% van de Tsjetsjeense bevolking hebben uitgemoord, precies zoals indertijd de nazi-collaborateurs deden met de joden die ze aan Hitler uitleverden.

DE RAAD VAN EUROPA: Het bureau van Thomas Hammarberg, de commissaris voor de mensenrechten, antwoordde op de uitnodiging om tussenbeide te komen om het leven van commandant Zarmaev dat acuut gevaar loopt in de Brugse gevangenis waar hij is opgesloten, te redden, met de woorden : ‘‘ Ik begrijp dat hij in een kritieke toestand verkeert, maar u moet de situatie niet dramatiseren, want het is een delicate kwestie, gezien dat België een soevereine staat is en dat wij niet het recht hebben ons te mengen in haar binnenlandse aangelegenheden.’’

HET EHVRM: Het Europsese Hof voor de Rechten van de Mens ontvangt noch de faxen, noch de aangetekende brieven met de klacht in deze zaak die zij verplicht is met uiterste urgentie in behandeling te nemen, hetgeen als enig mogelijk resultaat een veroordeling van België wegens extreme mensenrechten-schendingen zou kunnen opleveren.

BELGIË: Hans Meurissen, de directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen, dreigt de Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancelotti met gerechtelijke stappen, wegens de verspreiding van de waarheid over de ´zelfverminkingen´ van commandant Arbi Zarmaev in zijn gevangeniscel. Het ministerie van Justitie maakt gewag van smaad en ’schending van het portretrecht’ van haar werknemers. De wet gebiedt in zulke gevallen om de ogen van de betrokkenen op de foto’s van een zwarte balk te voorzien, zelfs die van de minister zelf! (J. van C.)

Brief van 20 april 2011 van Yelena Maglevannaya gericht aan Zijne Koninklijke Hoogheid Albert II, Koning van België. -


Majesteit,

In uw land, namelijk ik de gevangenis te Brugge, bevindt zich op dit moment een Tsjetsjeense vluchteling, Arbi Zarmaev genaamd, om wiens uitlevering door Rusland wordt gevraagd.

Behalve het feit dat hij het risico loop te worden uitgezet naar een land waar hij, daar is geen twijfel over mogelijk, gemarteld en mishandeld zal gaan worden, omdat dat nu eenmaal het lot is van alle Tsjetsjenen die in dat land in de gevangenis belanden, zoals ik persoonlijk heb kunnen constateren, wordt hij in uw democratisch land momenteel gevangen gehouden onder omstandigheden die verre van normaal te noemen zijn. Hij is zelfs geslagen, wat de autoriteiten van uw land vervolgens hebben proberen te verbergen voor het publiek, door te beweren dat hij zichzelf zou hebben verwond.

Zo’n manier van doen heeft me nooit verbaasd in het geval van de Russische autoriteiten. Dat is daar daar al heel lang de gewoonste zaak van de wereld. Maar dat een Tjsetsjeen in een land van de Europese Unie, dat zich verplicht heeft tot het respecteren van de mensenrechten t.o.v. de hele wereld, geslagen zou kunnen worden, - dat vermocht ik aanvankelijk niet te geloven.

De laatste tijd valt een er verontrustende tendens waar te nemen: de autoriteiten van steeds meer landen beginnen hun Tsjetsjeense vluchtelingen de bescherming te weigeren die ze nodig hebben en waar ze ook recht op hebben. Zou dat het gevolg zijn van het feit dat omwille van de goede verhoudingen met Rusland, een mensenleven voortaan niet meer is dan een onderwerp van onderhandelingen?

Naar mijn mening, zou het passend zijn om eens en voor altijd het terugsturen van Tsjetsjeense vluchtelingen naar Rusland te verbieden, wat ook de beschuldigingen mogen zijn die tegen hen worden aangevoerd, - want in dat land maken ze geen schijn van kans op een rechtvaardig proces. In tegendeel: ze zien zich stelselmatig met onevenredig lange gevangenisstraffen geconfronteerd, met mishandelingen, marteling, en tenslotte met een bijna onvermijdelijk vroegtijdig overlijden in de gevangenis ten gevolge van die martelingen en vanwege de onmenselijke toestanden die er heersen.

Bijgevolg is het op basis van de mensenrechten, absoluut noodzakelijk dat de westerse democratiën onmiddellijk verklaren dat Rusland een land is dat het meest fundamentele mensenrecht schent- dat van het recht om te leven- en daarnaar ook handelen voortaan, door er voor te zorgen dat niemand nog aan dat land kan worden uitgeleverd, op straffe van de verantwoordelijk voor het lot van degene met wie dat toch zou worden gedaan.

Dat geldt allereerst voor de Tsjetsjenen, die over het algemeen, in termen van het internationale recht, nergens van beschuldigd kunnen worden, gezien het feit dat zij in een oorlogssituatie niets anders doen dan hun land verdedigen tegen een bezettingsmacht.

Majesteit, mag ik u verzoeken deze argumenten voor de bevrijding van Arbi Zarmaev ter harte te nemen en Arbi Zarmaev met uw gezag te beschermen, en definitief de uitlevering van hem aan Rusland te verbieden? Naam mijn mening moet Europa nodig haar reputatie op het gebied van de mensenrechten hoog houden, door te bewijzen dat op haar grondgebied de mensenrechten onschendbaar blijven en dat op die regel in geen enkel geval een uitzondering kan worden gemaakt.

Yelena Maglevannaya, poltiek vluchteling in Finland

_____

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

Free counter and web stats